ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Nová podmínka vrácení řidičského průkazu

1.7.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno:

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku:

a) uloženého ZŘMV soudem (bez ohledu na délku zákazu) nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců (rozhodující je uložená doba a nikoliv skutečná doba výkonu ZŘMV) nebo

b) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel

Musí nově prokázat zdravotní způsobilost a podrobit se dopravně psychologickému vyšetření u psychologa akreditovaného ministerstvem dopravy. Oba posudky přiloží k žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

Pokud od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž byl uložen ZŘMV, ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok, prokazuje žadatel, kromě zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření, i odbornou způsobilost (tato podmínka zůstává nezměněna).