ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Obrana řidičů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích., § 2: 

Pojem přestupku
 
Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.
 
Výklad Nejvyššího správního soudu:
Jestliže správní orgán na základě zjištění dospěje k závěru, že skutek nese formální znaky skutkové podstaty přestupku podle litery zákona, ale nedošlo k porušení ani k ohrožení právem chráněného zájmu a  neprokáže  společenskou nebezpečnost přestupkového jednání, kterým by  byl porušen či ohrožen právem chráněný zájem, je povinen řízení podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích zastavit.
 
Policisté a správní orgány  jsou stejně jako řidiči povinni dodržovat zákony.  Dopouštějí se však těchto chyb: chtějí aby se řidič sám přiznal, neuvedou jasné  důkazy, neprokáží nebezpečnost vašeho jednání, nepoučí vás o vašich právech a možnosti přidělení bodů nebo zákazu činnosti.