ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Pravidla bodového systému

  • Po dosažení hranice 12 bodů je řidič  vyzván doporučeným dopisem k odevzdání řidičského průkazu do pěti dnů.
  • Magistrát města, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení informace o uložení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o uložení trestu.
  • Řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však jiným způsobem  o stavu nebo změně bodového konta řidiče neinformuje.
  • Po 12 měsících bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body.
  • Další možností pro řidiče  kteří nemají více než 10 bodů a nemají žádný přestupek ohodnocený 6 nebo 7 body je možnost navštívit jednou za kalendářní rok  kurs bezpečné jízdy v Akreditovaném středisku bezpečné jízdy.  Na základě potvrzení o tomto školení odečíst další 3 body.
  • Pokud řidič neporuší předpisy tři roky, bude mít zaručeně čisté konto.
  • Pokud byl řidič potrestán zákazem řízení nebo výkonem trestu odnětí svobody a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení. Pak k odpočtu bodů dojde až za rok od vrácení řidičského průkazu.
  • Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (musí vyhledat autoškolu a podrobit se stejným zkouškám jako nový uchazeč),   platný zdravotní posudek a psychotesty.
  • Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.
  • Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu za přestupek nebo naplnění celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek.