ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Vstupní školení

Vstupní školení pro zájemce o práci řidiče sk. C a D, kde je nutná profesní způsobilost.

  • Standardní rozsah je 140 hodin. Vztahuje se na řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let a řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let.
  • Školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin opravňuje řídit vozidla všech sk. C od 18 let a sk. D od 21 let.
 
Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Tato se vykonává na obecním úřadě nebo magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán nový řidičský průkaz platný na 5 let kde se profesní způsobilost vyznačí harmonizačním kódem 95. Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line) nejméně týden před začátkem školení a platný Řidičský průkaz. 
 
Učební osnova vstupního školení dle vyhlášky č. 167/2002 Sb.:
 

Výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy

(1) Společná část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro všechny skupiny řidičských oprávnění je zaměřena na
 
a) charakteristiky převodového systému pro optimální využívání křivky točivého momentu a výkonu motoru, měrné spotřeby paliva, optimální jízdu podle otáčkoměru, oblasti optimálního využití počtu otáček při řazení jednotlivých převodových stupňů,
b) technické charakteristiky a obsluhu bezpečnostních ovládacích prvků pro řízení vozidla, minimalizaci opotřebení a předcházení poruch jeho funkcí,
c) specifické vlastnosti dvouokruhových pneumatických servobrzd, meze použití brzd a retardéru, kombinované použití brzd a retardéru, využití vztahu mezi rychlostí vozidla a zařazeným převodovým stupněm, využití setrvačnosti vozidla, užití způsobů zpomalení a brzdění při jízdě na svazích, zásahy v případě poruchy, elektronické podvozkové systémy, primární a sekundární brzdové systémy, chování při selhání systémů,
d) optimalizaci spotřeby pohonných hmot,
e) defenzivní techniku jízdy, zásady bezpečné jízdy, řešení krizových situací.
 
(2) Zvláštní část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E
 
Obsahuje výuku naložení vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla se zaměřením na síly působící na vozidlo v pohybu, užití převodového poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilitu vozidla a jeho těžiště, typy obalů a palet, hlavní skupiny věcí vyžadující zabezpečení, upínací a zajišťovací techniku, užití zajišťovacích popruhů, kontrolu zajišťovacích zařízení, užití manipulačního vybavení, umístění a přikrytí plachtovinou a její odstranění.
 

Výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě

(1) Společná část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) režim řidiče, dobu řízení, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávky,
b) působnost Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě,
c) vztah předpisů uvedených v písmenu b) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
d) sankce za porušení ustanovení předpisů uvedených v písmenech b) a c),
e) přepravy spadající mimo působnost nařízení (ES) č. 561/2006,
f) výjimky spadající mimo působnost Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR),
g) režim řidiče při přepravách dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
h) specifika pracovní doby řidičů podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,
i) práva a povinnosti řidičů ve vztahu ke kvalifikaci a pravidelným školením řidičů,
j) technickou způsobilost vozidel,
k) pravidla silničního provozu,
l) celní předpisy,
m) odlišnosti právní úpravy v některých okolních státech,
n) základy odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 
(2) Zvláštní část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) oprávnění k provozování dopravy,
b) nařízení Rady (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu,
c) povinnosti podle vzorových smluv pro nákladní dopravu,
d) význam a obsah dokladů tvořících smlouvu o přepravě,
e) povolení mezinárodní dopravy,
f) povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR),
g) význam a obsah mezinárodních nákladních listů,
h) přejíždění hranice,
i) zástupce zasilatelských společností,
j) zvláštní doklady doprovázející přepravované věci,
k) Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
l) Dohodu o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).
 

Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla

(1) Společná část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) ekonomiku a ekologii jízdy,
b) údržbu a kontroly,
c) startování a přípravu vozidla před jízdou,
d) zásady bezpečnosti práce a možná rizika.
 
(2) Zvláštní část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) jízdu s nákladem,
b) naložení a složení nákladu s ohledem na různé typy nákladu, jako jsou sypké nebo tekuté materiály, kontejnery,
c) upevnění břemen a nákladu,
a na praktickou část zaměřenou na přípravu vozidla, údržbu, kontrolu, výměnu pneumatik a použití zimních řetězů.
 

Výuka poskytování služeb a logistiky

(1) Společná část výuky poskytování služeb a logistiky pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) úvod do logistiky,
b) základní pojmy,
c) úlohu logistiky a trendy dopravy,
d) rozhodování v logistice,
e) řidiče a podnik,
f) řidiče a zákazníka,
g) organizaci práce,
h) reklamy na voze,
i) logistiku a životní prostředí.
 
(2) Zvláštní část výuky poskytování služeb a logistiky pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) řidiče a spedici,
b) struktury distribučních a obchodních řetězců,
c) skladové dodávky do maloobchodu, přímé dodávky z výroby do prodejen, přímý prodej a zásilkový obchod.
 

Výuka hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu

(1) Společná část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) nároky na přepravu,
b) zvláštnosti a principy podnikání v dopravě,
c) přepravu a přepravní výkony,
d) dopravní proces,
e) pracovní podmínky a sociální péči.
 
(2) Zvláštní část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) hospodářské prostředí silniční nákladní dopravy a organizaci trhu,
b) vztah silniční dopravy k ostatním druhům dopravy (obchodní soutěž, zasilatelé),
c) různé dopravní činnosti, jako jsou doprava na zakázku a vnitropodniková doprava,
d) pomocné dopravní činnosti,
e) organizaci hlavních dopravních podniků a pomocných dopravních činností,
f) dopravní specializace, jako jsou přeprava cisternovými vozidly a přeprava s řízenou teplotou,
g) změny v průmyslu, jako jsou diverzifikace poskytovaných služeb, kombinovaná doprava s železnicí nebo subdodávky.
hlavních druhů podniků pro silniční osobní dopravu.
 

Výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě

(1) Společná část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) chování podporující příznivý obraz o podniku,
b) vztah chování řidiče a obrazu o podniku,
c) kvalitu služby poskytované řidičem, důležitost pro podnik,
d) různé úlohy řidiče, lidi, se kterými má řidič jednat,
e) organizaci práce,
f) obchodní a finanční následky právního sporu,
g) práva a povinnosti řidičů při školení.
 
(2) Zvláštní část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na
 
a) živnosti,
b) přepravní doklady,
c) mezinárodní smlouvy o silniční dopravě,
d) spedici.
 

Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

(§ 47 odst. 6 zákona)
Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu je zaměřena na
a) nebezpečí silničního provozu a pracovní úrazy,
b) druhy pracovních úrazů v odvětví dopravy,
c) statistiky nehod v silničním provozu,
d) vliv nákladních automobilů a autobusů na rizika pracovních úrazů,
e) zdravotní, materiální a finanční důsledky pracovních úrazů,
f) schopnost zabránit ohrožení zdraví,
g) ergonomické zásady,
h) pohyby a polohy představující nebezpečí,
i) tělesnou zdatnost,
j) bezpečnost při manipulaci s nákladem,
k) ochranné pomůcky,
l) tělesnou a duševní způsobilost a péči o ni,
m) zásady zdravé a vyvážené výživy,
n) účinky alkoholu, drog nebo jiných návykových látek a léků, které mohou ovlivnit chování nebo psychický nebo zdravotní stav,
o) symptomy, příčiny a účinky únavy a stresu,
p) podstatnou úlohu základního pracovního a odpočinkového cyklu.
 

Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích je zaměřena na
a) schopnost posoudit nouzové situace,
b) chování při mimořádných událostech,
c) hodnocení situace, označení místa nehody, vyhnutí se komplikacím při nehodě,
d) přivolání pomoci, pomoc obětem a poskytnutí první pomoci,
e) reakci na výskyt požáru, evakuaci spolucestujících nákladního automobilu nebo cestujících autobusu,
f) zajištění bezpečnosti pro všechny cestující,
g) reakci v případě agresivního chování ostatních účastníků provozu,
h) základní zásady sestavení zprávy o nehodě, zápisy, foto, tlumočníka,
i) preventivní opatření k zabránění kriminalitě a ilegální imigraci, obecné informace, důsledky pro řidiče, právní předpisy o odpovědnosti dopravce,
j) rozbor dopravních nehod,
k) dopravní psychologii.
 

Obsah výcviku v rámci vstupního školení

(1) Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky.
 
Procvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vozovky, za různých povětrnostních podmínek a řízení za snížené viditelnosti. Procvičuje se správná reakce řidiče při neobvyklých a krizových situacích, které mohou nastat v provozu na pozemních komunikacích, brzdění cílené a krizové, rozjezdy a řazení rychlostních stupňů v extrémních podmínkách.
 
(2) Pro skupiny řidičského oprávnění C+E a D+E a podskupiny řidičského oprávnění C1+E a D1+E je:
 
Povinnou součástí výcviku procvičování spojování soupravy, kontroly propojení, zajištění odstavených přívěsů a návěsů a jízdy vpřed a vzad v zúženém profilu vozovky.
 
(3) Výcvik řidičů skupin řidičského oprávnění C a C+E a podskupin řidičského oprávnění C1 a C1+E je zaměřen na
 
a) jízdu v běžném provozu,
b) jízdu po dálnici nebo pozemní komunikaci o více jízdních pruzích v jednom směru jízdy,
c) zajíždění k nakládací rampě,
d) jízdu s nákladem,
e) jízdu na velkém klesání a stoupání,
f) nácvik správného jednání v jednotlivých rizikových situacích, jako jsou intenzivní brzdění, objíždění překážky nebo náhlá změna směru jízdy.
Výcvik musí být prováděn tak, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.